O IZBIE

Misją Izby jest działanie na rzecz promocji handlu zagranicznego i wspomaganie rozwoju polsko-czeskich stosunków gospodarczych

Głównymi celami Izby są:

 1. działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju stosunków gospodarczych pomiędzy podmiotami działającymi na terenie Republiki Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. ochrona i reprezentowanie interesów Członków w zakresie ich działalności gospodarczej, w szczególności wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych,
 3. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, szczególnie norm rzetelnego postępowania,
 4. zbieranie i udostępnianie informacji wspierających działalność gospodarczą Członków Izby, szczególnie informacji o charakterze rynkowym, ekonomicznym, finansowym służących do promowania współpracy gospodarczej, naukowo-technicznej,
 5.  świadczenie pomocy w rozwoju i racjonalnym wykorzystaniu potencjału produkcyjno-handlowego Członków Izby,
 6. organizowanie misji gospodarczych i inwestycyjnych, wizyt studyjnych, targów, wystaw, targów kooperacyjnych i innych wydarzeń o charakterze promocyjnym,
 7.  stwarzanie mechanizmów i narzędzi umożliwiających wymianę informacji, technologii, towarów i doświadczeń między Członkami Izby i podmiotami zainteresowanymi,
 8. pozyskiwanie, gromadzenie i wykorzystywanie funduszy na działalność statutową Izby,
 9. prowadzenie własnej zarobkowej działalności gospodarczej, z której cały dochód przeznaczony jest na działalność statutową lub do sfery zadań publicznych.
 10. opiniowanie i inicjowanie aktów prawnych, w tym w szczególności ukierunkowanych na rozwój działalności gospodarczej oraz gospodarczych kontaktów międzynarodowych,
 11. organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów gospodarczych w drodze postępowania polubownego i pojednawczego,
 12.  promowanie osiągnięć naukowych, organizacyjnych, technicznych i innowacyjnych,
 13.  prowadzenie działalności szkoleniowej,
 14.  prowadzenie działalności wydawniczej,
 15.  prowadzenie działalności związanej z zatrudnieniem.

Cele Izby realizowane są w szczególności poprzez:

 1. współpracę z organami władzy i administracji państwowej, organizacjami społecznymi i gospodarczymi, w celu współtworzenia warunków i podstaw prawnych dla prowadzenia działalności gospodarczej poprzez Członków Izby,
 2. inspirowanie tworzenia i nowelizacji regulacji prawnych dotyczących sfery gospodarczej oraz reprezentowanie opinii Członków Izby w tym zakresie,
 3. organizowanie szkoleń i doradztwa marketingowego, ekonomicznego oraz organizacyjnego w zakresie inicjowania, prowadzenia i promowania działalności gospodarczej członków Izby,
 4. współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi izbami przemysłowo-handlowymi i innymi organizacjami samorządowymi zrzeszającymi przedsiębiorców,
 5. inspirowanie i przyczynianie się do rozwoju współpracy gospodarczej pomiędzy krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorcami, w szczególności pochodzącymi z Republiki Czeskiej,
 6. wydawanie Członkom, na ich wniosek, opinii niezbędnych do prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej,
 7. organizowanie sądownictwa polubownego, podejmowanie mediacji oraz uczestniczenie na odrębnie określonych zasadach w postępowaniach sądowych w związku z działalnością gospodarczą Członków Izby,
 8. prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej dla realizacji zadań statutowych,
 9. powoływanie komisji, komitetów, sekcji, klubów członkowskich i innych zespołów kolegialnych, reprezentowanie swoich członków w zakresie współpracy międzynarodowej.